මාතර දිස්ත්‍රික්කය   

මාතර දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

374,481

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ67.25%
67.25% Complete
Generic placeholder image

149,026

සජිත් ප්‍රේමදාස26.76%
26.76% Complete
Generic placeholder image

23,439

අනුර කුමාර දිසානායක4.21%
4.21% Complete
Generic placeholder image

1,436

මහේෂ් සේනානායක0.26%
0.26% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 556,868
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 3,782
මුළු ඡන්ද විමසී 560,650
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 652,417

මාතර ආසන ප්‍රතිපල

 හක්මන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 55,814 71.13%
සජිත් ප්‍රේමදාස 18,346 23.38%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,750 3.50%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 202 0.26%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 78,471
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 419
මුළු ඡන්ද විමසී 78,890
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 91,543


 දෙණියාය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 54,472 64.04%
සජිත් ප්‍රේමදාස 25,763 30.29%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,786 3.28%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 214 0.25%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 85,062
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 731
මුළු ඡන්ද විමසී 85,793
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 100,264


 වැලිගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 52,439 65.93%
සජිත් ප්‍රේමදාස 23,065 29.00%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,692 3.38%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 199 0.25%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 79,537
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 491
මුළු ඡන්ද විමසී 80,028
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 94,655


 මාතර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 47,203 63.66%
සජිත් ප්‍රේමදාස 21,747 29.33%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,084 5.51%
මහේෂ් සේනානායක 374 0.50%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 74,150
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 563
මුළු ඡන්ද විමසී 74,713
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 87,076


 කඹුරුපිටිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 48,140 71.53%
සජිත් ප්‍රේමදාස 15,517 23.06%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,427 3.61%
අජන්තා පෙරේරා 185 0.27%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 67,304
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 396
මුළු ඡන්ද විමසී 67,700
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 79,236


 අකුරැස්ස
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 53,478 66.81%
සජිත් ප්‍රේමදාස 21,415 26.75%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,787 4.73%
මහේෂ් සේනානායක 149 0.19%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 80,049
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 499
මුළු ඡන්ද විමසී 80,548
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 93,616


 දෙවිනුවර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 43,556 67.32%
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,391 26.88%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,760 4.27%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 131 0.20%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 64,700
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 355
මුළු ඡන්ද විමසී 65,055
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 77,788


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 19,379 70.23%
සජිත් ප්‍රේමදාස 5,782 20.95%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,153 7.80%
මහේෂ් සේනානායක 127 0.46%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 27,595
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 328
මුළු ඡන්ද විමසී 27,923
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 28,239