මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

187,821

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ55.37%
55.37% Complete
Generic placeholder image

134,291

සජිත් ප්‍රේමදාස39.59%
39.59% Complete
Generic placeholder image

8,890

අනුර කුමාර දිසානායක2.62%
2.62% Complete
Generic placeholder image

899

මහේෂ් සේනානායක0.27%
0.27% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 339,221
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 3,252
මුළු ඡන්ද විමසී 342,473
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 401,496

මාතලේ ආසන ප්‍රතිපල

 ලග්ගල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 36,363 60.23%
සජිත් ප්‍රේමදාස 21,384 35.42%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,070 1.77%
නාමල් රාජපක්ෂ 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 60,378
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 501
මුළු ඡන්ද විමසී 60,879
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 69,632


 රත්තොට
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 37,390 48.43%
සජිත් ප්‍රේමදාස 35,774 46.34%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,717 2.22%
ආරියවංශ දිසානායක 232 0.30%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 77,203
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 678
මුළු ඡන්ද විමසී 77,881
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 93,503


 දඹුල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 68,177 61.11%
සජිත් ප්‍රේමදාස 37,717 33.81%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,221 2.89%
අජන්තා පෙරේරා 307 0.28%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 111,572
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,000
මුළු ඡන්ද විමසී 112,572
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 132,221


 මාතලේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 33,251 48.01%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 32,486 46.90%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,895 2.74%
මහේෂ් සේනානායක 223 0.32%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 69,261
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 812
මුළු ඡන්ද විමසී 70,073
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 84,846


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 13,405 64.43%
සජිත් ප්‍රේමදාස 6,165 29.63%
අනුර කුමාර දිසානායක 987 4.74%
මහේෂ් සේනානායක 113 0.54%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 20,807
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 261
මුළු ඡන්ද විමසී 21,068
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 21,294