මාල කැඩීම් ඉහළට / වාහන ගාල් කරන්නේ බලාගෙන / පොලිසිය දන්වයි – Audio

ආරක්ෂිත ස්ථානවල පමණක්  වාහන ගාල් කර තැබීමට වගබලා ගන්නා ලෙස පොලීසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගෙල බැදි රන් මාල කඩා ගැනීමේ අපරාධ ද ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් කාන්තාවන් තනිවම මහමග යෑමේදී සැළකිලිමත් විය යුතු බවයි  පොලීසිය තවදුරටත් අවධාරණය කරන්නේ.

පුවත යවන්න