මාළිගාවත්තේ පැල්පත් නිවාස පෙළක ගින්නක්

මාළිගාවත්තේ පැල්පත් නිවාස පෙළක ගින්නක් හටගෙන තිඛෙනවා.

පොලිසිය පැවසුවේ ගින්නෙන් පැල්පත් නිවාස 50කට පමණ හානි සිදුව ඇති බවයි.

කොළඹ මහ නගර සභා ගිනි නිවීම් එකකය ගින්න මැඩපැවැත්වීම සදහා එක්ව සිටින අතර ගින්නෙන් ජීවිත හානි කිසිවක් සිදුව නැහැ.

පුවත යවන්න