මැතිවරණ කොමිසමේ ලියාපදිංචිය ඉල්ලු නව පක්ෂ 150ක අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේපයි

ලියාපදිංචිය සදහා ඉදිරිපත් කළ නව දේශපාලන පක්ෂ 150ක අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නිමල් පුංචිහේවා මහතා පැවසුවේ පසුගිය වසරේ මැතිවරණ කොමිසමේ අනුමැතිය සදහා ඉදිරිපත්ව තිබු මෙම නව දේශපාලන පක්ෂ 150ක් මෙලෙස ප්‍රතික්ෂේප වී ඇති බවයි.

කෙසේවෙතත් මේ වසර සදහා නව දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරිම සදහා මේ වන විට අයදුම්පත් කැදවා ඇති බවයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපවතිවරයා සදහන් කළේ

පුවත යවන්න