මිරිස්, ලූනු සහ අල බීජ ආනයනය ලබන වසරේ සිට 50% කින් අඩු කරයි

මිරිස්, ලූනු සහ අල බීජ ආනයනය සියයට පනහක් ලබන වසර මුල වනවිට නතර කර දේශීයව නිෂ්පාදනය සදහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළා.

පුවත යවන්න