මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඉල්ලා අස්වෙයි

මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල මහතා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ඔහු සඳහන් කළේ, සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපති ලේකම්වරයාට භාර දුන් බවයි.

පුවත යවන්න