මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 36ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 36ක් මෙරටින් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඊයේ තහවුරු කළ මෙම මරණ අතරට පුද්ගල මරණ 27ක් හා කාන්තා මරණ 9ක් ඇතුලත්.
අවුරුදු 30ට අඩු මරණ 3ක් ද ඊට ඇතුලත්.

පුවත යවන්න