මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

208,814

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ65.34%
65.34% Complete

Generic placeholder image

92,539

සජිත් ප්‍රේමදාස28.95%
28.95% Complete

Generic placeholder image

11,235

අනුර කුමාර දිසානායක3.52%
3.52% Complete

Generic placeholder image

917

අජන්තා පෙරේරා0.29%
0.29% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 319,604
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 3,000
මුළු ඡන්ද විමසී 322,604
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 366,524

 

මොණරාගල ආසන ප්‍රතිපල

 බිබිල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 44,351 63.05%
සජිත් ප්‍රේමදාස 21,914 31.15%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,264 3.22%
අජන්තා පෙරේරා 224 0.32%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 70,340
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 573
මුළු ඡන්ද විමසී 70,913
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 81,662

 


 මොනරාගල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 59,360 63.99%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,688 30.93%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,537 2.74%
අජන්තා පෙරේරා 275 0.30%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 92,759
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,059
මුළු ඡන්ද විමසී 93,818
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 108,090

 


 වැල්ලවාය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 91,349 67.76%
සජිත් ප්‍රේමදාස 35,557 26.37%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,094 3.78%
අජන්තා පෙරේරා 403 0.30%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 134,818
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,034
මුළු ඡන්ද විමසී 135,852
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 154,442

 


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 13,754 63.42%
සජිත් ප්‍රේමදාස 6,380 29.42%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,340 6.18%
මහේෂ් සේනානායක 79 0.36%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 21,687
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 334
මුළු ඡන්ද විමසී 22,021
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 22,330