යාපනයේ කොරෝනා අවදානම ඉහළට / ගතවූ දිනයේ ආසාදිතයන් 88 ක්

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් යාපනයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා.
එම සංඛ්‍යාව 88 ක්.

චුන්නාකම් ප්‍රදේශයෙන් 28 ක්, යාපනයෙන් 23 ක් හා කෝපායි ප්‍රදේශයෙන් ද ආසාදිතයන් 23ක් වාර්තා වුණා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 29ක් , කොළඹ හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලින් ආසාදිතයන් 28 ක් බැගින් වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න