රජයට අයවිය යුතු මුලු හිඟ බදු, දඩ හා පොලී මුදල මෙන්න

RAMIS සහ Legacy පරිගණක පද්ධතිවලට අදාළව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට 2022 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ලැබිය යුතු මුලු හිඟ බදු, දඩ හා පොලී මුදල රුපියල් 904,342,180,778 ක් (බිලියන 904) බව කෝපා කමිටුවේදී අනාවරණය වී තිබෙනවා

මෙම මුදලෙන් රුපියල් 163,425,093,401ක් (බිලියන 163) අය කළ හැකි ආදායම් වශයෙන් හඳුනාගෙන අහි බවද සඳහන්.

රුපියල් 740,917,087,377ක් (බිලියන 740) යම් යම් හේතු මත අය කිරීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති මුදල් වශයෙන් හඳුනාගෙන ඇති බවත් මෙහිදී අනාවරණය වුණා..

එසේම RAMIS සහ Legacy යන පද්ධති දෙක යටතේම අයවිය යුතු මුලු හිඟ බදු මුදල් වශයෙන් මෙම මුදල හඳුනාගෙන ඇති බවද මෙහිදී විගණකාධිපතිවරයා විසින් පෙන්වාදෙන ලද අතර මෙම හිඟ බදු මුදලින් අය කළ හැකි ආදායම් මුදල අය කර නොගැනීම පිළිබඳව මෙහිදී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා වුණා..

මෙහිදී මෙම කාරක සභාවේ සභාපති, රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා නිර්දේශ කළේ, අය කළ හැකි ආදායම් වශයෙන් හඳුනාගෙන ඇති හිඟ බදු මුදල් කොටස් වශයෙන් හෝ අය කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳ දින වකවානු සහිතව තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාවක් කෝපා කමිටුවට ලබා දෙන ලෙසයි.

එසේම රුපියල් බිලියන 904ක මුලු හිඟ බදු මුදල පිළිබඳව වෙන්වෙන් වශයෙන් විස්තර සහිතව වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙසද සභාපතිවරයා නිර්දේශ කළා.

එම වාර්තාවේ බදු මඟහැරී ඇති ආකාරය සහ ඒවාට හේතු විස්තරාත්මකව දක්වා තිබිය යුතු බවද සඳහන්

තවද කැසිනෝ ව්‍යාපාරය සඳහා දල එකතුව මත බදු අය කිරීම පිළිබඳව ද මෙහිදී සාකච්ඡා වී තිබෙනවා

පුවත යවන්න