රජයේ වාහන වහා භාරදෙන්න / හිටපු මැති ඇමතින්ට නියෝගයක්

මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර ඇති බැවින් කැබිනට් මණ්ඩලය හැර අනෙක් සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් රජයේ වාහන හා රජයේ දේපල වහා භාරදිය යුතු බව ජනාධිපතිවරයා පවසනවා.
විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ එසේ නොකරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව දැඩි පියවර ගන්නා බවයි.