රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

448,044

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ59.93%
59.93% Complete
Generic placeholder image

264,503

සජිත් ප්‍රේමදාස35.38%
35.38% Complete
Generic placeholder image

18,887

අනුර කුමාර දිසානායක2.53%
2.53% Complete
Generic placeholder image

1,662

අජන්තා පෙරේරා0.22%
0.22% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 747,671
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 5,853
මුළු ඡන්ද විමසී 753,524
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 864,978

රත්නපුර ආසන ප්‍රතිපල

 කොලොන්න
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 83,520 68.05%
සජිත් ප්‍රේමදාස 32,052 26.12%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,747 3.87%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 274 0.22%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 122,730
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 828
මුළු ඡන්ද විමසී 123,558
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 144,558


 නිවිතිගල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 50,806 58.35%
සජිත් ප්‍රේමදාස 32,691 37.55%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,344 1.54%
අජන්තා පෙරේරා 211 0.24%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 87,071
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 723
මුළු ඡන්ද විමසී 87,794
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 99,796


 බලන්ගොඩ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 53,120 56.42%
සජිත් ප්‍රේමදාස 36,421 38.69%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,160 2.29%
අජන්තා පෙරේරා 253 0.27%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 94,147
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 741
මුළු ඡන්ද විමසී 94,888
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 109,756


 කලවාන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 35,399 61.86%
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,291 33.71%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,221 2.13%
අජන්තා පෙරේරා 173 0.30%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 57,224
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 415
මුළු ඡන්ද විමසී 57,639
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 65,310


 රක්වාන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 48,867 53.86%
සජිත් ප්‍රේමදාස 38,008 41.89%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,743 1.92%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 217 0.24%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 90,738
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 757
මුළු ඡන්ද විමසී 91,495
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 106,025


 පැල්මඩුල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 41,469 54.33%
සජිත් ප්‍රේමදාස 31,845 41.72%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,315 1.72%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 160 0.21%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 76,329
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 606
මුළු ඡන්ද විමසී 76,935
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 88,540


 ඇහැලියගොඩ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 50,993 61.11%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,855 34.58%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,946 2.33%
අජන්තා පෙරේරා 202 0.24%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 83,441
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 587
මුළු ඡන්ද විමසී 84,028
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 97,311


 රත්නපුර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 64,809 60.58%
සජිත් ප්‍රේමදාස 37,400 34.96%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,733 2.55%
මහේෂ් සේනානායක 237 0.22%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 106,986
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 818
මුළු ඡන්ද විමසී 107,804
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 123,967


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 19,061 65.72%
සජිත් ප්‍රේමදාස 7,940 27.37%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,678 5.79%
මහේෂ් සේනානායක 183 0.63%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 29,005
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 378
මුළු ඡන්ද විමසී 29,383
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 29,716