රත්නපුර වේ ගඟේ මැණික් කැණීමට අවසර

රත්නපුර වේ ගගේ මැණික් කැණීම සඳහා අවසර දීමට මැණික් හා ස්වරණාභරණ අධිකාරිය තීරණය කර තිබෙනවා.
මැණික් හා ස්වරණාභරණ අධිකාරියේ සභාපති තිලක් වීරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, මේ යටතේ දෑල පාලම සිට එරබද්දාව දක්වා ගඟ ඉහළට මැණික් කැණීමට අවසර ලබා දෙන බවයි.

දිගු කාලයක සිට වේ ගගේ නීති විරෝධී මැණික් ගැරීම් සිදුවූ අතර මේ හේතුවෙන් ගඟ ආශ්‍රිත පරිසර පද්ධතියට ද දැඩි බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා.

නව ක්‍රමවේදය යටතේ කැබලි 53කට බෙදා ගං දැලේ මැණික් කැණීමට අවසර ලබාදීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න