රඹුක්කන පොලිස් අධිකාරීට සහ රඹුක්කන පොලිස් ස්ථානාධිපතිට ස්ථාන මාරු

රඹුක්කන ප්‍රදේශය භාර පොලිස් අධිකාරීවරයා සහ රඹුක්කන පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා වහාම ක්‍රියාත්මක වනපදිරි එම ප්‍රදේශයෙන් පිටතට ස්ථානමාරු කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඒ බව සඳහන් කළා.

ඒ, රඹුක්කන ප්‍රදේශයේ ඇතිවූ සිද්ධියේදී අගතියට පත් පාර්ශ්වයන් ,සාක්ෂිකරුවන්ට සහ ස්වාධීන විමර්ශනවලට බලපෑම් එල්ලවීම වැලැක්වීම සඳහායි.

පුවත යවන්න