රඹුක්කන විරෝධතාවයේදී එල්ලවූ ප්‍රහාරය ගැන ජගත් සංවිධානයේ කනස්සල්ල

රඹුක්කන දී පැවැති විරෝධතාවයේදී , විරෝධතාකරුවන්ට එල්ලවූ ප්‍රහාර පිළිබද තමන් දැඩි කනස්සල්ලට පත්ව සිටින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක හනා- සිංගර් හැම්ඩි පවසනවා.

සාමකාමී විරෝධතා වලදී ප්‍රචණ්ඩත්වයන් බාධාවක් වන අතර පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ මූලික නිදහස ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී අවම බලය භාවිත කිරීමට සීමාවන් තිබිය යුතු බවයි අවධාරණය කර තිබුණේ.

පුවත යවන්න