රාජ්‍ය අංශයේ පුවත්පත්වලට එරෙහිව විරෝධයක්

රාජ්‍ය මාධ්‍ය විසින් අසත්‍ය පුවත් ප්‍රචාරය කරන බවට චෝදනා කරමින් අද විරෝධතාවයක් පැවැත්වුණා.
ඒ ලේක්හවුස් ආයතනය ඉදිරිපිටදීයි.
රාජ්‍ය අංශය සතු පුවත්පත් කටයුතු කරන ආකාරයට එරෙහිව මෙහිදී විරෝධතා පුවරු ප්‍රදර්ශනය කර තිබුණා.