රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ උණුසුම් තත්ත්වයක්

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ව සේවකයින් පිරිසක් විසින් ඔහුගේ නිල කාමරයේ සිරකර ගෙන සිටින බව වාර්තා වනවා.

ඒ හේතුවෙන් කොළඹ 02 ප්‍රදේශයේ පිහිටි එහි කාර්යාලයේ මේ වනවිට උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගෙන තිබුණා.

වැටුප් සම්බන්ධ ගැටළුවක් මෙම තත්ත්වයට මුල්වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න