රාජ්‍ය සේවකයන් සේවයට කැඳවීමේ සූදානමක්

ඔක්තොම්බර් පළමුවැනිදා රට විවෘත කළ පසු සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද වලට අනුව සේවයට කැඳවීමට රජය තීරණය කර ඇත.

මේ අතර පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ද ලබන මස පළවැනිදා සිට සාමාන්‍ය පරිදි කැඳවීම සඳහා අවසර දීමට ද රජය තීරණය කර තිබේ.

පළවෙනිදා සිට රාජ්‍ය සේවකයන් උදේ නවයටත්, පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් උදේ දහයටත් කැඳවීම සඳහා අවසර දීමට ද තීරණය වූ බව වාර්තා වේ.

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ සේවකයින්ට රාජකාරි සඳහා පැමිණීමට දුම්රිය සහ බස් සේවා සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේදවලට අනුකූලව සාමාන්‍ය පරිදි ධාවනය කරවීමට තීරණය කර ඇත.

රාජ්‍ය සේවකයින් සේවයට කැඳවීම වෙනුවෙන් විශේෂ චක්‍රලේකයක් රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් ළඟදීම නිකුත් කෙරෙනු ඇති බව වාර්තා වේ.

පුවත යවන්න