රුපියල් විස්සේ කාසිය මාර්තු 03 වනදා සිට භාවිතයේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට වසර 70ක් පිරීම නිමිත්තෙන් නිකුත් කළ රුපියල් විස්ස (20) නව කාසිය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා විසින් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගන්වා තිබෙනවා.
කාසිය පැති 07ක් සහිත හැඩයකින් යුතුව නිකල් තවරා, වානේ වලින් නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර කාසි මිලියන 05ක් ලබන මාර්තු 03 වෙනිදා සිට මුදල් සංසරණයට එක් කිරීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න