රුපියල දරුණුම කඩා වැටීමක / ඩොලරය 179 පසුකරයි

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය අද ඉතිහාසයේ දැවැන්තම කඩා වැටීමට ලක්ව තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඩොලරයේ විකිණුම් මිල අද දිනයේ දැක්වුණේ රුපියල් 179යි 04 ක් ලෙසයි.
අමෙරිකානු ඩොලරයේ ගැණුම් මිල රුපියල් 175යි 11 ක් ලෙස සටහන් වුණා.
දිගින් දිගටම රුපියල අවප්‍රමාණයවීම වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර ඩොලරය තවදුරටත් වර්ධනය වනු ඇති බවටයි ආර්ථික විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ.