රොබට් නොක්ස් අල්ලාගත් තැන අදටත් පවතින සියඹලා ගස

රොබට් නොක්ස් සැලකෙන්නේ මෙරට ඉතිහාසය පිළිබද විශිෂ්ට වාර්තාවක් සටහන් කර ඇති පුද්ගලයකු ලෙසයි. වසර 300කට එපිට සමයේ මෙරට සිරකරුවකුවූ ඔහු 2වන රාජසිංහ රජුගේ අත්අඩංගුවට පත්වූ ස්ථානයේ පවතින සියඹලා ගසේ කතාවයි මේ.