ලංකාවට එරෙහි ,ජගත් මානව හිමිකම් කොමසාරිස්ගේ සම්පූර්ණ චෝදනා පත්‍රය

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සැසිවාරයේදී ලංකාවට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති සම්පූර්ණ චෝදනාවලට අද ජගත් සංවිධානය විසින් නිවේදනය කරනු ලැබුවා.
එහිදී මානව හිමිකම් කඩවීම මෙන්ම එසේ චෝදනා ලද නිලධාරීන්ට තනතුරු ලබාදී ඇතැයි ද ලංකාවට එරෙහිව චෝදනා කර තිබෙනවා.
මේ ජගත් සංවිධානය නිකුත් කළ සම්පූර්ණ ලේඛනයයි.

පුවත යවන්න