ලංකාවට දුන් ණය ආපසු ඉල්ලුවාද ? ඉන්දියාවෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදුන් ඩොලර් මිලියන 400 ක ණය මුදල යළි ඉල්ලා සිටින ලද බවට පලවන වාර්තා පිළිබද ඉන්දියාව පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර තිබෙනවා.
කොළඹ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ප්‍රකාශකයකු පවසා ඇත්තේ සාර්ක් මුදල් හුවමාරු රාමුව යටතේ ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400 ක මුදල් හුවමාරු ගිවිසුමක් 2020 ජූලි 24 වන දින ඇති කරගත් බවයි.
මෙම හුවමාරු පහසුකම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2020 ජූලි 31 දින සිට ආරම්භක මාස තුනක කාලයක් සඳහා ලබා ගන්නා ලද අතර යළිත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ඉල්ලීම පරිදි 2021 පෙබරවාරි 01 දක්වා තවත් මාස 3 ක සහන කාලයක් ලබාදී තිබෙනවා.
එය තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම සදහා වන කාර්ය මණ්ඩල ගිවිසුමක් නොමැති බැවින් එහි කාලය දීර්ඝ නොවූ බව ද මෙම පැහැදිලි  කිරීමේ සදහන්.
අද පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ ඉන්දියාව අදාල මුදල ඉල්ලා නොසිටි අතර ශ්‍රී ලංකාව විසින් එය ගෙවා දැමූ බවයි. – Source – News Wire

පුවත යවන්න