ලංකාවෙන් ගෙන ගිය වටිනාම මැණික් මෙන්න

ලංකාවෙන් පිටකර වෙනත් රටවල රදවා ඇති ලෝ ප්‍රකට මැණික් පිළිබද බොහෝ දෙනකු දැන සිටින්නේ නැහැ. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.