ලංකාවේ දිගු කාලීන විදේශ මුදල් ශ්‍රේණිගත කිරීම තවදුරටත් පහතට

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස් (S&P)ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කාලීන විදේශ මුදල් ශ්‍රේණිගත කිරීම තවදුරටත් පහත හෙළා තිබේ.

මීට පෙර අදාළ ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල “CCC” තත්ත්වයේ පසු වු අතර එය ඊයේ (13) දිනයේ සිට “CC” දක්වා පහත හෙළා ඇති බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකාව විසින් ලබාගෙන ඇති විදේශ ණය ආපසු ගෙවීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවන බවට ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග එම පහත හෙළීම සිදුව තිබේ.

ස්ටෑන්ඩඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස් ආයතනයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව “CCC” මට්ටම ඉතා අවදානම් තත්ත්වය පෙන්නුම් කරන අතර “CC” මට්ටම බංකොළොත් තත්ත්වයට පත් වු බව පෙන්නුම් කරනු ලබයි.

“ෆිච් රේටින්ග්ස්” ආයතනය විසින් ද ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කාලීන විදේශ මුදල් නිකුත් කිරීමේ ශ්‍රේණිගත කිරීම (IDR) “CC” සිට “C” දක්වා පහත හෙළා තිබේ.

පුවත යවන්න