ලංකාවේ රත්‍රන් මිල ඉහළට/ පවුමක් 5,000 කින් වැඩිවෙයි

ශ්‍රී ලංකා රත්‍රන් වෙළෙඳපොළේ රත්‍රන් පවුමක මිල රුපියල් 5000 කට වැඩි මුදලකින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

හෙට්ටිවීදිය ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා වෙළෙපොළේ කැරට් 22 රත්‍රන් පවුමක් රුපියල් 112,500 කට සහ කැරට් 24 රත්‍රන් පවුමක් රුපියල් 121,500 කට අද අළෙවි වූ අතර ලෝක රත්‍රන් වෙළෙඳපොලේ ඊයේ (2) රත්‍රන් අවුන්සයක් ඩොලර් 1,818 කට අළෙවි වී තිබුණා.
එය මාසයක පමණ කාලයක් තුළ ඩොලර් 11 ක ඉහළ යාමක් වනවා.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ පසුගිය දෙසැම්බර් මස මුල කැරට් 22 රත්‍රන් පවුමක් රුපියල් 107,800 කට සහ කැරට් 24 රත්‍රන් පවුමක් රුපියල් 116,500 අළෙවි වී තිබුණා.

 

පුවත යවන්න