ලංකාවේ විදේශ සංචිත තවත් පහළට

මෙරට විදේශ සංචිතය මාර්තු මාසය අවසන් වනවිට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.1 දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා.
එය, ප්‍රමාණවත් වන්නේ මෙරට තුන් මසක ආනයන සඳහා පමණක් වුවද විදේශ සංචිතය වර්ධනය කිරීම සඳහා පියවර රැසක් ගෙන ඇති බවයි මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ.
2019 වසර අවසානයේ මෙරට විදේශ සංචිතය ඩොලර් බිලියන 7.6 ක් ලෙස පැවති අතරරැ. 2020 වසර අවසානයේ එයල ඩොලර් බිලියන 5.7 දක්වා පහත වැටුණා.

පුවත යවන්න