ලංකාවේ විස්මිත ගඟ මැද ගං ළිද

 

ලංකාවේ සුන්දරතම ස්ථානයක් ලෙස ගොළුමලේ හැඳික්වෙනවා. මේ එහි සුන්දරය සංචාරයයි.

පුවත යවන්න