ලංකාව ගැන මූල්‍ය අරමුදලේ වාර්තාව නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් නිකුත් කරනු ලබන සිය කාර්යය මණ්ඩල වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

මෙරට සර්ව ආර්ථික ස්ථාවරභාවය සහ ණයවල තිරසරභාවය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා විශ්වසනීයත්වයෙන් යුත් පැහැදිලි ක්‍රමෝපායක් ලක් රජය විසින් ක්‍රියාවට නැංවීම කඩිනම් අවශ්‍යතාවක් බවයි එහි සඳහන් වේ.

එහිදී අවදානම් කණ්ඩායම් සුරකිමින් දුප්පත්කම අවම කිරීම සඳහා සමාජ සුරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග ද ගත යුතු බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අවධාරණය කරයි.

එමෙන්ම ආදායම් තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා බදු ඉහළ නැංවිය යුතු බව ඇතුළි නිර්දේශ රැසක් එම වාර්තාවේ ඇතුළත්වේ.

කොලඹ වරාය නගරය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ පරිච්ඡේදයක් මගින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල දක්වා ඇත්තේ එය නිසි ආර්ථික සහ මූල්‍ය කලමණාකරණයක් මගින් අනාගතයේදී ලංකාවට ඉහල ප්‍රතිලාභ අත් කර දෙනු ඇති බවයි.

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/03/25/Sri-Lanka-2021-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-515737

පුවත යවන්න