ලබන වසරේ ලංකාවේ නිවාඩු දවස් අඩුවෙලා

2019 වසරේ ලංකාවේ නිවාඩු දින ප්‍රමාණය මෙම වසරට වඩා සැලකිය යුතු මට්ටමකින් පහත වැටී තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.