ලීසිං වාරික එකවර ගෙවා අවසන් කිරීමේදී අධිභාරයක් අය කිරීම වැලැක්වීමේ සූදානමක්

ණය වාරික සහ ලීසිං වාරික සියල්ල එකවර ගෙවා අවසන් කිරීමේදී අධිභාරයක් අය කිරීම නතර කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ සොයා බලන්නැයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මහ බැංකුවට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් පාරිභෝගිකයන් බරපතල මට්ටමෙන් පීඩාවට ලක්වීම සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න