ලොව සුපිරි ක්‍රිකට් තරුවලට පිති හදන මුම්බායේ බැට් මෑන්

ලොව සුපිරිතම ක්‍රිකට් තරු රැසක් වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් පිති නිර්මාණය කරන ප්‍රකට පුද්ගලයකු ඉන්දියාවේ වාසය කරනවා. ඔහු නමින් අස්ලම් චෞද්රියි. මේ ඔහු පිළිබදව හා ඔහුගේ හමුවීමට ගිය ලසිත් මාලිංග මුහුණදුන් අකරතැබ්බයේ කතාවයි.