ලෝකයේ සාර්ථකම කොරෝනා එන්නත් මෙන්න

මේ වන විට ලෝක පුරා ප්‍රධාන වශයෙන් කොරෝනා එන්නත් 6ක් භාවිත කරමින් පවතිනවා.
මේ එම එන්නත්වල සාර්ථකත්වය සම්බන්ධ නවතම වාර්තාවයි.

කොරෝනා එන්නත්වලින් ඉහළම සාර්ථකත්වය පෙන්නුම් කර ඇත්තේ ෆයිසර් බයෝඑන්ටෙක් එන්නතයි.

ෆයිසර් බයෝඑන්ටෙක් — සියයට 95 ක සාර්ථකත්වයක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.
දින 21ක් තුල මෙහි මාත්‍රා දෙකම ලබාගත යුතුයි
එන්නත් අධිශීතකරණ තුල සෙල්සියස් අංශක සෲණ 70 ක මට්ටමින් ගබඩා කළ යුතුයි.

මෙඩර්නා එන්නත – සාර්ථකත්වය සියයට 94.1
දින 28 ක් තුල මාත්‍රෘ දෙකම ලබාගත යුතුයි.
සෙල්සියස් අංශක සෲණ 20 ක උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කළ යුතුයි.

චීනයේ සිනෝෆාම් එන්නත – සාර්ථකත්වය සියයට 79.4 (නවතම වාර්තා අනුව සියයට 50 පමණ බව කියවේ)එමීර් රාජ්‍යයේ සායනික පරීක්ෂාවට අනුව සියයට 86 කි.
තවමත් 3 වන අත්හදා බැලීම සිදුවේ
සති 3ක් තුල එන්නත් මාත්‍රා ලබාගත යුතුයි.
සෙල්සියස් අංශක සෲණ 2 හා 8 අතර ගබඩා කළ යුතුයි

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රසෙනෙකා එන්නත
සාර්ථකත්වය සියයට 62 යි
සති 4ක් තුල එන්නත් මාත්‍රා ලබාගත යුතුයි.
සෙල්සියස් අංශක සෲණ 2 හා 8 අතර ගබඩා කළ යුතුයි

ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් එන්නත–සාර්ථකත්වය -අවසන් වාර්තා නැත.
වසර 2ක් පුරා එන්නත විනාශ නොවන අතර සෙල්සියස් අංශක සෲණ 2 හා 8 අතර ගබඩා කළ යුතුයි

ගැමේලියා – සාර්ථකත්වය සියයට 91 යි(අවසන් වාර්තා ප්‍රමාදය)
සති 3 කදී මාත්‍රා 2ම ලබාගත යුතුයි.
සෙල්සියස් අංශක සෲණ 20ක ගබඩා කළ යුතුයි. – අමල් අල්මේදා

 

පුවත යවන්න