වන්නි දිස්ත්‍රික්කය

යාපනය දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

312,722

සජිත් ප්‍රේමදාස83.86%
83.86% Complete
Generic placeholder image

23,261

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ6.24%
6.24% Complete
Generic placeholder image

6,845

එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා1.84%
1.84% Complete
Generic placeholder image

6,790

ආරියවංශ දිසානායක1.82%
1.82% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 372,913
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 11,251
මුළු ඡන්ද විමසී 384,164
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 564,714

යාපනය ආසන ප්‍රතිපල

 මනිපායි
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 31,369 84.69%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,859 5.02%
ආරියවංශ දිසානායක 790 2.13%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 534 1.44%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 37,038
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,210
මුළු ඡන්ද විමසී 38,248
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 55,783


 උඩුපිඩ්ඩි
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,307 81.74%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,334 5.65%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 942 3.99%
ආරියවංශ දිසානායක 529 2.24%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 23,621
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 857
මුළු ඡන්ද විමසී 24,478
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 38,879


 කිලිනොච්චිය
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 55,585 87.11%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 3,238 5.07%
ආරියවංශ දිසානායක 1,041 1.63%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 526 0.82%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 63,813
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,782
මුළු ඡන්ද විමසී 65,595
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 86,670


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,961 84.69%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,563 7.37%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 810 3.82%
අනුර කුමාර දිසානායක 239 1.13%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 21,209
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 557
මුළු ඡන්ද විමසී 21,766
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 22,041


 කෝපායි
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 30,835 83.44%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,858 5.03%
ආරියවංශ දිසානායක 897 2.43%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 462 1.25%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 36,953
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,074
මුළු ඡන්ද විමසී 38,027
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 57,711


 චාවකච්චේරි
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,007 84.75%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,775 5.37%
ආරියවංශ දිසානායක 656 1.99%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 377 1.14%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 33,046
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 871
මුළු ඡන්ද විමසී 33,917
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 53,247


 වඩ්ඩුකොඩ්ඩ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 26,238 82.44%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,728 5.43%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 727 2.28%
ආරියවංශ දිසානායක 594 1.87%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 31,825
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,259
මුළු ඡන්ද විමසී 33,084
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 47,856


 කන්කසන්තුරේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 23,773 83.20%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,688 5.91%
ආරියවංශ දිසානායක 586 2.05%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 475 1.66%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 28,574
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 988
මුළු ඡන්ද විමසී 29,562
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 63,428


 පේදුරුතුඩුව
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,931 82.31%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,848 7.63%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 644 2.66%
ආරියවංශ දිසානායක 431 1.78%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 24,216
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 710
මුළු ඡන්ද විමසී 24,926
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 36,677


 යාපනය
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 20,792 85.51%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,617 6.65%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 466 1.92%
ආරියවංශ දිසානායක 288 1.18%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 24,314
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 616
මුළු ඡන්ද විමසී 24,930
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 33,153


 කයිට්ස්
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 11,319 69.82%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 2,917 17.99%
ආරියවංශ දිසානායක 382 2.36%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 223 1.38%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 16,211
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 479
මුළු ඡන්ද විමසී 16,690
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 22,651


 නල්ලුර්
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 27,605 86.02%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,836 5.72%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 659 2.05%
ආරියවංශ දිසානායක 475 1.48%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 32,093
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 848
මුළු ඡන්ද විමසී 32,941
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 46,888