වන සංරක්ෂණයේ ,උද්‍යාන,කඳවුරු භූමි හා සියලුම සංචාරක බංගලා වැසෙයි

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පාලනය කෙරෙන සංචාරකයින් හට විවෘත සියලුම පාරිසරික සංචාරක ගමනාන්ත,උද්‍යාන,කඳවුරු භූමි හා සියලුම සංචාරක බංගලා නැවත දැනුම් දෙන තුරු සංචාරකයින් සඳහා විවෘත නොකරන බව දැනුම් දී තිබෙනවා.

පවතින කොවිඩ්-19 වසංගත තත්වය පැතිරයාමේ අවදානම මත මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

පුවත යවන්න