වැඩට එන්න එපා / ඔන්ලයින් උගන්වන්න / ගුරුවරුන්ට දන්වයි

ගුරු – විදුහල්පතිවරුන් සේවයට කැඳවීමට අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා මීට පෙර ගෙන තිබූ තීරණය වෙනස් කරමින් නිවසේ සිට ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඉගැන්වීම් සිදුකරන ලෙස දන්වමින් සියලුම අධ්‍යාපන නිලධාරීන් වෙත චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ඔන්ලයින් වර්ජනය අඛණ්ඩව සිදුකරන බවයි ගුරු සංගම් දැනුම් දී ඇත්තේ.

පුවත යවන්න