වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන අද වාර්තාවෙයි / දැනට 975 යි

මෙරටින් දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන අද දිනයේ මේ දක්වා වාර්තාවී තිබෙනවා.
ඒ අනුව දැනට වාර්තාවන ආසාදිතයන් ගණන 975 ක්.

පුවත යවන්න