වැඩියෙන් අන්නාසි කන්න / තායිවාන ජනතාවට ඉල්ලීමක්

තායිවානයේ ජනතාවට වැඩි වශයෙන් අන්නාසි මිලදී ගන්නා ලෙස එරට ජනපතිනිය ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.
ඒ චීනය විසින් තායිවානයේ අන්නාසි මිලදී ගැනීම සීමා කිරීම සමඟ පීඩාවට පත් ගොවීන්ට උපකාර කිරීම සඳහායි.
චීනයේ කෘෂිකර්මාන්තයට තර්ජනයක් වන හානිකර කෘමි විශේෂයක් තායිවානයේ අන්නාසි සමඟ පැමිණිය හැකි බවට අදහස් දක්වමින් චීනය මෙම තහනම පනවා තිබුණා.
එය කිසිසේත්ම සැභෑ හේතුව නොවන බවයි තායිවාන ජනපතිනිය පවසන්නේ.
එබැවින් තායිවානයේ ගොවීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අන්නාසි හැකි වශයෙන් මිලදී ගන්නා ලෙසද තායිවාන ජනපතිනිය ඉල්ලීමක් කර තිබුණා.

පුවත යවන්න