වික්ටෝරියා වේල්ල ආශ්‍රීත හුණුගල් කොරිය ඉවත් කරයි

වික්ටෝරියා ජලාශයේ වේල්ල අසල පිටාර මට්ටමේ පවත්වාගෙන ගිය හුණුගල් කොරි ඉවත් කිරීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර තිබේ.

පසුගිය කාලය තුළ වික්ටෝරියා ජලාශය අවට ප්‍රදේශවලින් සුළු භූ චලන රැසක් වාර්තා විය.

පසුව ඒ පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් කර වාර්තාවක් ලබාදීම සඳහා පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් ආචාර්ය සහ මහාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කළේය.

එම කමිටුව ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව මගින් පෙන්වා දී තිබුණේ වික්ටෝරියා ජලාශය අවට වාර්තා වන සුළු භූ කම්පන තත්ත්වයන්ට අදාළ ප්‍රදේශයේ පෘථිවි අභ්‍යන්තරයේ සිදුවන හුණුගල් තට්ටු බිඳවැටීම් හේතුවක් වන බවය.

හුණුගල් කැණීම් ස්ථාන මගින් සිදුකරන පිපිරවීම් හේතුවෙන් ඇතිවන කම්පන ද අභ්‍යන්තර හුණුගල් තට්ටු බිඳ වැටීම්වලට හේතුවන බව අදාළ වාර්තාවෙන් පෙන්වාදී තිබේ.

ඒ අනුව වික්ටෝරියා වේල්ල පිටාර මට්ටමෙන් මීටර් 100ක ප්‍රදේශය තුළ පිහිටා තිබු සියලු හුණුගල් කැණීම් ස්ථාන වහාම ඉවත් කිරීමට භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය තීරණය කර ඇත.

පරිසර අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ වික්ටෝරියා ජලාශයේ වේල්ල ආසන්නයේ මීටර් 100ක් තුළ විශාල මට්ටමින් පවත්වාගෙන ගිය හුණුගල් කැණීම් ස්ථාන 03ක් හා සුළු වශයෙන් කැණීම් කළ ස්ථානවල කැණීම් බලපත්‍ර තහනම් කිරීමට පියවර ගත් බවය.

පුවත යවන්න