විදුලි සැපයුම බිඳ වැටීමට හේතුව සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ දෝෂයක්

සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ දෝෂයක් හේතුවෙන් දකුණු පළාත ඇතුළුව දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක විදුලි සැපයුම බිඳ වැටීමක් සිදු වූ බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසනවා.
බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ද මෙම තත්ත්වය බලපා තිබුණා.

පුවත යවන්න