විදෙස් මුදල් පිටරට යැවීම සීමා කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින විදේශිකයින්ට සංක්‍රමණික දීමනාව යටතේ අරමුදල් සියරට යැවීම සීමා කරමින් මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින්  අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න