විදේශ රැකියා සඳහා යාමට අපේක්ෂා කරන කාන්තාවන්ට නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්ව යාමට අපේක්ෂා කරන දරුවන් සිටින කාන්තාවන් සඳහා නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අවුරුදු 2-18 අතර ළමුන් සිටින කාන්තාවන් විදේශ ගතවීමේ දී අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් නිකුත් කරන ලද DS4 ලේඛනය ඉදිරිපත් කළ යුතු බවටයි.

කාන්තාවන්ට ඔවුන්ගේ රැකියා ඉල්ලුම්පත්‍ර ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම සේවක නිලධාරියා සහ පිළිගත් නොතාරිස්වරයා විසින් සහතික කළ හැකි නම් පමණක් එම DS4 ලේඛනය නිකුත් කරනු ලබයි.

එමෙන්ම එම කාන්තාවන්ගේ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ අධ්‍යාපන විධිවිධාන පිළිබඳ භාරකරුවන් විසින් සහතික කරන ලියකියවිලි ලබා දීමට ද සිදුවන බව වාර්තා වේ.

පුවත යවන්න