විමල් වීරවංශටත් ඇමති ධුරයක්

නිවාස හා සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යවරයා ලෙස විමල් වීරවංශ මහතා දිවුරුම්දී තිබෙනවා.
ඒ මීට සුලු මොහොතකට පෙර ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේදීයි.