විසදුම් ලබා නොදෙන්නේ නම් අරගලය අඛණ්ඩව-ස්ටාලින්

ගුරු විදුහල්පති වැටුප් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව විසදුම් ලබා නොදෙන්නේ නම් අරගලය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා පවසනවා.

https://youtu.be/XXPdjNwwPgU
පුවත යවන්න