විසඳුම ප්‍රතික්ෂේප කරයි / ගුරු සංගම් අඛණ්ඩ වර්ජනයේ

වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම ඇතුළු තම ඉල්ලීම් සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය දුන් විසඳුම් ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ගුරු – විදුහල්පති ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති සන්ධානය පවසයි.

ගුරු – විදුහල්පති සේවාවන්හි වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලූ අමාත්‍ය අනුකාරක සභාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව, සැප්තැම්බර් හා ඔක්තොම්බර් මාසවල රාජකාරියේ නිරත ගුරු සහ විදුහල්පතිවරුන්ට රුපියල් 5,000ක මාසික දීමනාවක් ලබාදීමට නියමිතය.

ගුරු සේවය, ගුරු උපදේශක සේවය, විදුහල්පති සේවය යන සේවාවන් සංවෘත සේවාවන් ලෙස ලබන නොවැම්බර් මස 20 වැනි දිනට පෙර ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත්, වැටුප් සංශෝධන අයවැය යෝජනාවක් මගින් අදියරගතව ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කර තිබේ.

පුවත යවන්න