ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ්-19 අධි අවදානම් ප්‍රදේශ – නවතම සිතියම

වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය විසින් පසුගිය දින 14 තුළ අධික අවදානම් සහිත ප්‍රදේශ නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, COVID-19 පැතිරීම පෙන්නුම් කරන නවතම සිතියම වාර්තා වී ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව මත පදනම්ව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී (MOH) ප්‍රදේශ වර්ගීකරණය කිරීම මත නිකුත් කර ඇත.

පල්ලම, මුසලි, පලුගස් වැව, සේරුවිල, චෙන්කලාඩි සහ ලාහුගල යන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී ප්‍රදේශ අඩු අවදානම් සහිත ප්‍රදේශ ලෙස සලකුණු කර ඇති අතර මන්තායි නැගෙනහිර සහ වැලිඔය වෛද්‍ය නිලධාරී ප්‍රදේශ එකදු සිද්ධියක්වත් වාර්තා නොවූ ප්‍රදේශ ලෙස සලකුණු කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න