සංචරණ සීමාවන්ට යටත්ව හුදකලා බව ඉවත් කළ ප්‍රදේශ

හුදකලා කර තිබු ග්‍රාම සේවා වසම් 77ක හුදකලා භාවය ඉවත් කර තිඛෙනවා.

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළේ දිවයිනපුරා ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමාවන්ට යටත්ව අදාළ ප්‍රදේශවල හුදකලා බව ඉවත් කර ඇති බවයි.

අදාළ ග්‍රාම සේවා වසම් පහතින් දැක්වේ.

පුවත යවන්න