සජිත් සහ කරූ එකම වේදිකාවක

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහ හිටපු කතානායක කරූ ජයසූරුය මහතා අද එකම වේදිකාවකදී හමුව තිබුණා.

ඒ සාධාරණ සමාජයක් සදහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් සංවිධාන කර තිබු වැඩසටහනකදීයි.

,විපක්ෂයේ සර්ව පාක්ෂික එකමුතුවක් සඳහා වූ ආරම්භක සමුළුව” අද කොළඹ පුද්ගලික හෝටලකදී පැවති අතර ඊට දේශපාලන නායකයින් රැසක් එක්ව සිටියා.

පුවත යවන්න