සත්ත්ව හිංසා චෝදනා මත ආනයන සීමා අවදානමක්

රටවල් කිහිපයකින් බ්‍රිතාන්‍යයට සිදුකරන ආනයන සීමා කිරීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.
ඒ විවිධ චෝදනා පදනම් කර ගනිමිනුයි.
මේ යටතේ චීනය මූලික ඉලක්කයක් බවට පත්ව ඇතැයි , ගාඩියන් වෙබ් අඩවිය පවසනවා.
ඒ චීනයේ සත්ත්ව හිංසාව බහුලව සිදුකරන බවට වන චෝදනා මතයි.
රැකූන් , සුනඛයන් , කබල්ලෑවන් , මුගටියන් වැනි සතුන් මස් පිණිස අමානුෂික අලෙවිය හා ඝාතනය මේ සඳහා මුල් කර ගෙන තිබෙනවා.
මේ අතර තවත් නැගෙනහිර ආසියානු හා අප්‍රිකානු රටවල් කිහිපයකට ද මීට සමාන යෝජනා මත බ්‍රිතාන්‍යයේ තහනමක් පැනවීමටයි යෝජනා වී ඇත්තේ.

පුවත යවන්න